Partners

שרותי חשבות במיקור חוץ של
GOFINANCE

שירותי החשבות חיוניים לכל חברה, ואנחנו ב- GOFINANCE מכירים את התפקיד מקרוב ומטפלים עבורכם בכל היבטי הפיקוח המקצועי על פעילות מחלקת הנהלת החשבונות, ועל כל הדיווחים שהחברה נדרשת להם  בין אם לצורכי הנהלה פנימיים  ובין אם לצורך דיווח לבעלי המניות ומשקיעים.

שירותי החשבות והשכר שלנו כוללים:

 • ניהול והכוונת מחלקת הנהלת חשבונות

 • דיווחים שוטפים להנהלה ודיווח כספי תקופתי (חודשי / רבעוני / שנתי)

 • בניה וניהול תקציב

 • מעקב אחר תזרים המזומנים

 • תמחור

 • בקרה ניהולית

 • הפקת דוחות רב מטבעיים ודיווחים לבעלי המניות בחברה

 • ייעוץ וסיוע בהכנת הסכמי עבודה

 • ניהול תוכניות אופציות מול הנאמן, ובקרה אחר הסכמי אופציות.

 • עבודה מול רשויות דוגמת רשויות המס, בנקים ומשרדי רואי חשבון

 •  

בית הברמן לנד, גיבורי ישראל 12, פולג, נתניה info@gofinance.co.il © 2018 כל הזכויות שמורות ל GOFINANCE​